Π 5.5.2β - Κατάρτιση Οδηγού Βέλτιστης Πρακτικής ως προτεινόμενης πρακτικής αξιοποίησης του στερεού προϊόντος υπό μορφή έγχρωμου booklet πραγματοποίηση ημερίδας για ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων για το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα του οδηγού.