Αναμενόμενες Εκροές και Αποτελέσματα της Πράξης

  Στο πλαίσιο της πράξης θα αναπτυχθούν 2 ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης βιοαποβλήτων σε Ελλάδα και Κύπρο, βασισμένα στη φιλοσοφία και τεχνολογία της οικιακής ξήρανσης των βιοαποβλήτων και κατόπιν εξατομίκευσης των συστημάτων ανάλογα με τις υφιστάμενες συνθήκες των 2 περιοχών.

  Για την υλοποίηση της πράξης προβλέπονται δράσεις διαχείρισης, αξιοποίησης, ανάδειξης και προβολής των φυσικών πόρων καθώς και έργα πρόληψης κινδύνων μέσω της εκτροπής των βιοαποβλήτων που μεταφράζονται σε δείκτες εκροής για την αξιολόγηση της πράξης.

  Όσον αφορά στις δράσεις διαχείρισης της πράξης και διάχυσης των αποτελεσμάτων αυτής, οι αναμενόμενες εκροές είναι η δημιουργία:

 • ιστοσελίδας, 
 • ενημερωτικών εκδηλώσεων του κοινού, 
 • μηχανή παιχνιδοποίησης, 
 • πλατφόρμα τηλεπαρακολούθησης, 
 • γραμμών εξυπηρέτησης, 
 • υλικού με το λογότυπο του έργου, 
 • πανό, 
 • ενημερωτικών εντύπων, 
 • ημερίδων ενημέρωσης και εκδηλώσεων για τους αρμόδιους φορείς, 
 • δημοσιεύσεις-φυλλάδια για τους αρμόδιους φορείς, 
 • εκπαιδεύσεις νοικοκυριών και στελεχών του έργου, 
 • συνέδριο.

  Επιπλέον, κατά την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης προβλέπονται οι ακόλουθες εκροές:

 1. Δύο εκθέσεις προσδιορισμού ποιοτικού και ποσοτικού των βιοαποβλήτων στις υπό μελέτη περιοχές
 2. Δύο εκθέσεις καταγραφής των υφιστάμενων πρακτικών διαχείρισης των βιοαποβλήτων στις υπό μελέτη περιοχές
 3. Δύο τεχνικές εκθέσεις με την επιλογή του δείγματος των συμμετεχόντων στο έργο νοικοκυριών
 4. Μία τεχνική έκθεση χαρακτηριστικών λειτουργίας και εγχειριδίου χρήσης συστημάτων
 5. Προμήθεια 200 οικιακών ξηραντήρων, ενός πελλετοποιητή, ενός τεμαχιστή
 6. Πρακτικά και υλικό εκπαιδεύσεων
 7. Δύο εκθέσεις αξιολόγησης των διαχειριστικών συστημάτων βιοαποβλήτων στις περιοχές εφαρμογής
 8. Δύο εκθέσεις εργαστηριακών αναλύσεων αξιολόγησης των παραγόμενων τελικών προϊόντων (pellets, βιοαέριο, χώνευμα)
 9. Δύο εκθέσεις αξιολόγησης δυνατοτήτων αξιοποίησης των παραγομένων τελικών προϊόντων (pellets, βιοαέριο, χώνευμα) 
 10. Τρεις Οδηγοί Καλής Πρακτικής χρήσης pellets, βιοαερίου, χωνεύματος.

 

Τα άμεσα αποτελέσματα της πράξης καλύπτουν το Δήμο Νάξο & Μικρών Κυκλάδων (Ελλάδα) και την Κοινότητα Παλώδιας (Κύπρος), καθώς τα έργα θα εφαρμοστούν και στις 2 περιοχές των εταίρων και θα περιλαμβάνουν την εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης βιοαποβλήτων. Με τη χρήση καινοτόμων συστημάτων οικιακής ξήρανσης θα μειωθούν τα δρομολόγια μεταφοράς των βιοαποβλήτων από δυσπρόσιτες περιοχές, συμβάλλοντας στη μείωση των αερίων ρύπων του θερμοκηπίου, καθώς και του οικονομικού κόστους μεταφοράς των απορριμμάτων (ιδιαίτερα υψηλό λόγω των συχνών δρομολογίων εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στις περιοχές). Επίσης, με βάση το οικιακό σύστημα ξήρανσης και με 2 διαφορετικούς τρόπους αξιοποίησης θα παραχθούν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, αντικαθιστώντας κοστοβόρες ως προς την παραγωγή τους πρώτες ύλες. Επιπρόσθετα, θα επιτευχθεί εκτροπή σημαντικού μέρους του οργανισκού φορτίου των αστικών και αγροτικών αποβλήτων που διαφορετικά θα επιβάρυνε τους ΧΥΤΑ.

  Η διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων στα προϊόντα της πράξης (pellets, βιοαέριο, χώνευμα) και η εφαρμογή τους για θερμική αξιοποίηση καθώς και σε πειραματικές καλλιέργειες θα συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της ενεργειακής φτώχειας και στη βελτίωσης της ποιότητας των εδαφών αντίστοιχα, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση των πρώτων υλών. Σε αυτό το πλαίσιο, τα συγκριτικά αποτελέσματα εφαρμογής του συστήματος σε 2 περιοχές (Νάξος και Παλώδια) με διαφορετικά περιβαλλοντικά και κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά θα συμβάλει στη βελτιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης βιοαποβλήτων σε απομακρυσμένες περιοχές με γνώμονα την καλύτερη αξιοποίηση των τελικών προϊόντων. Επιπρόσθετα, οι δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης περιλαμβάνει μεγάλο εύρος ενδιαφερομένων, με αποτέλεσμα την ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων της πράξης συμβάλλοντας στη δημιουργία επενδύσεων & νέων θέσεων εργασίας στο μέλλον.